Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. [cookie_audit category="others" style="winter" columns="cookie,duration,description"]
skip to Main Content

Life SustainHuts

Projekt Life SustainHuts, katerega naziv lahko prevedemo v trajnostne koče, namerava z energetskega vidika posodobiti in optimizirati devetih planinskih koč iz štirih evropskih držav (Španija, Italija, Romunija in Slovenija) z namenom zmanjšanja škodljivih emisij.

Bachimana Hut

Energetska posodobitev bo vključevala optimizacijo upravljanja z energijo v planinski koči, izboljšanje izolacije in tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Ena izmed koč (Bachimaña, Španija) bo opremljena s celotnim sistemom za proizvodnjo, skladiščenja in uporabo vodika pridobljenega z obnovljivimi viri. Vse izboljšava so namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti za 20 %, zmanjšanju emisij CO2 za 21 ton in NOx (dušikovi oksidi) za 0,5 tone na leto za vsako kočo. Hkrati bo zmanjšano tudi število potrebnih helikopterskih prevozov za dostavo goriva, kar bo dodatno zmanjšalo porabo goriva za eno tono na leto za vsako kočo.

Kot rezultat projekta bo izdelana vrsta metodoloških napotkov za prenos tehnologij in rešitev, razvitih v demonstracijskih kočah. Na ta način bo mogoče izboljšave, ki zmanjšujejo okoljske vplive v prihodnosti uvajati tudi na drugih lokacijah, tako v Evropi kot tudi drugod po svetu.

Projekt bo trajal 4 leta, vodil pa ga bo konzorcij, ki ga sestavljajo: Sklad za razvoj novih vodikovih tehnologij v Aragonu (Španija), Planinska zveza Aragona (Španija), Planinska zveza Italije (Italija), Environment Park (Italija), Planinska zveza Slovenije, Razvojni center za vodikove tehnologije (Slovenija), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Transilvanska Univerza v Braşovu (Romunija).

Cilji

  • Ugotavljanje razpoložljivih energijskih virov v ekstremnih gorskih razmerah.
  • Načrtovanje in simulacije energetskih sistemov z obnovljivimi viri prilagojenih različnim gorskim okoljem.
  • Načrtovanje vodikovih tehnologij temelječih na obnovljivih virih energije (proizvodnja vodika z elektrolizo vode, visokotlačno shranjevanje in proizvodnja električne energije z gorivnimi celicami).
  • Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv (dizel).
  • Izbira in namestitev izolacijskih materialov nove generacije.
  • Izvajanje in predstavitev nalog v devetih demonstracijskih kočah, razvrščenih v višinske razrede: 1 koča na nizki nadmorski višini (<1,000 m), 4 koče na srednji višini (1.000 m – 2.000 m), 3 koče na visoki nadmorski višini (2.000 m – 3.000 m) in 1 koča na zelo visoki nadmorski višini (> 3.000 m).
  • Analiza življenjskega cikla, katere namen je določitev okoljskih vplivov novih tehnologij v primerjavi z obstoječim stanjem.
  • Prenos rezultatov na druga gorska območja.
  • Doseči velik vpliv projekta v nacionalnih in mednarodnih okvirjih.

Pričakovani rezultati

Projekt bo omogočil 20 % izboljšanje energijske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov CO2 za 21 ton in NOx za 0,5 tone na leto za vsako kočo, poleg tega se bo zmanjšalo potrebno število helikopterskih prevozov za dostavo goriva, kar bo dodatno zmanjšalo letno porabo goriva za 1 tono na kočo.

Dejavnosti

1.Pripravljalne dejavnosti

– Obnovljivi viri energije. Dovoljenja in avtorizacija

2.Nakup/najem nepremičnin (ni del projekta SustainHuts)

3.Uvajanje tehnologij

– Obnovljiva proizvodnja energije
– Obnovljiva proizvodnja vodika
– Energijska učinkovitost in novi izolacijski materiali
– Izvedba demonstracijskih objektov
– Analiza življenjskih cilkov in okoljskih vplivov
– Ponovljivost in prenosljivost rezultatov
– Napotki in postopki za doseganje trajnostnih koč

4.Spremljanje vplivov projekta

– Spremljanje vplivov dejavnosti v okviru projekta
– Ovrednotenje družbeno-ekonomskih vplivov

5.Obveščanje in diseminacija rezultatov

– Razvoj in posodabljanje načrta za diseminacijo in ozaveščanje
– Dodatne dejavnosti za izvajanje načrta

6.Vodenje projekta

– Vodenje projekta s strain FHA
– Načrt za obveščanje in ohranjanje okolja po poteku projekta Life

Back To Top